SĀPES. SKUMJAS. ASARAS.

📅 2022. gada 24. februārī OKUPANTI iebruka Ukrainā. Kopš iebrukuma otrās dienas – 26. februāra, mēs, biedrība “Laiks Jauniešiem” apņēmāmies un uzsākām palīdzēt, atstājot otrajā un trešajā plānā mūsu ikdienas aktivitātes. Ar mīlestību un rūpēm esam nodrošinājuši atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas patvērumu meklēja Bauskas novadā. Vēlamies izmantot šo mirkli un no sirds pateikties visiem, kas ir devuši savu laiku, enerģiju un resursus, lai atbalstītu šo mērķi.

❤️ Sniedzām ne tikai materiālu palīdzību, bet arī emocionālu atbalstu un iespēju integrēties mūsu sabiedrībā. Nometnes bērniem, valodas apguves nodarbības, darba iespēju meklēšana un piedāvāšana, neformālās izglītības aktivitātes un mentoringa atbalsts. Izveidota ievērības cienīga noliktava, kurā iespēja saņemt humanitāro palīdzību sākot no apģērba, saimniecības precēm, pārtikas līdz informatīvajam atbalstam. Pirmā gada laikā x negulētas stundas, dienas, lai nodrošinātu palīdzību cauru diennakti, kā arī koordinētu bēgļu plūsmu novadā.

😭 Šodien, kad aprit divi gadi kopš OKUPANTU iebrukuma Ukrainā vēlamies atsaukties uz 20.02. – 23.02.2024. noritējušās konferences “European Conference on Local Youth work and Democracy” noslēguma sesijas runātāja – Ukrainas jaunatnes un sporta ministra Andriy Chesnokov kunga teiktā, ka 2 gadu laikā okupanti ir izdarījuši vārdiem neaprakstāmu kaitējumu bērniem un jauniešiem Ukrainā, atstājot uz tiem neatgriezeniskas sekas.

🕯Kopš 2022. gada 24. februāra – 2 miljoni iedzīvotāji ir bijuši spiesti pamest savu dzimteni, 2.5 miljoni ir pārvietojušies uz citām pilsētām Ukrainā, 102 jauniešiem paredzētas infrastruktūras cietušas no okupantiem, kā arī 41 jauniešu centri/telpas tikuši pilnībā iznīcināti, 25 bojāti un 61 okupēti. Līdz okupantu iebrukumam 2022. gadā visā Ukrainas teritorijā bija vairāk nekā 300 jauniešu centri.

🙏 MĒS, biedrība “Laiks Jauniešiem” aicinām Latvijas sabiedrību nenogurt, rast spēkus un turpināt ATBALSTĪT Ukrainu visos iespējamos veidos, šobrīd Ukrainā varoņi cīnās ne tikai par savu brīvību, bet arī par mūsu dzimteni. Augstāk minētie skaitļi un fakti atklāj bēdīgo un smago situāciju, ar ko saskaras jaunieši un iedzīvotāji Ukrainā. Tas dod vēl lielāku nozīmi mūsu centieniem un atbalstam tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams. Mums šobrīd ir jābūt tik vienotiem, kā vēl nekad.

🕊️ Mēs esam SKAIDRI apņēmušies turpināt atbalstīt Ukrainu un tās iedzīvotājus. Aicinām turpināt iesaistīties ziedojumu un komunikācijas kampaņās, lai kopīgi sniegtu atbalstu Ukrainai ceļā uz UZVARU! MĒS, palīdzēsim līdz dienai, kad Ukraina būs atkal BRĪVA un NEATKARĪGA. Pavisam drīz informēsim par jaunumiem.

🇬🇧 PAIN. SORROW. TEARS.

📅 On February 24, 2022, OCCUPANTS invaded Ukraine. Since the second day of the invasion – February 26, we, the association “Time for Youth”, committed ourselves and began to help, putting our daily activities in second and third place. With love and care, we have provided support to Ukrainian civilians who sought refuge in the Bauska region. We would like to take this moment and sincerely thank everyone who has given their time, energy, and resources to support this cause.

❤️ We provided not only material assistance but also emotional support and the opportunity to integrate into our society. Camps for children, language learning classes, job search and offering opportunities, non-formal education activities, and mentoring support. A noteworthy warehouse has been created, where it is possible to receive humanitarian aid starting from clothing, household goods, food to informational support. In the first year, x sleepless hours, days to provide assistance around the clock, as well as to coordinate the refugee flow in the region.

😭 Today, as we mark two years since the OCCUPANTS’ invasion of Ukraine, we wish to respond to the closing session speech of the “European Conference on Local Youth work and Democracy” held on 20.02. – 23.02.2024 by the speaker – Minister of Youth and Sports of Ukraine, Mr. Andriy Chesnokov, who stated that in 2 years, the occupiers have caused unspeakable harm to children and youth in Ukraine, leaving irreversible consequences on them.

🕯 Since February 24, 2022 – 2 million inhabitants have been forced to leave their homeland, 2.5 million have moved to other cities within Ukraine, 102 youth infrastructure facilities have suffered from the occupiers, and 41 youth centers/spaces have been completely destroyed, 25 damaged and 61 occupied. Before the occupiers’ invasion in 2022, there were more than 300 youth centers all over Ukraine.

🙏 WE, the association “Time for Youth”, urge the Latvian society not to tire, to find strength and continue to SUPPORT Ukraine in all possible ways, as currently, heroes there are fighting not only for their freedom but also for our homeland. The above-mentioned numbers and facts reveal the sad and dire situation faced by the youth and residents in Ukraine. This gives even greater significance to our efforts and support for those who need it most. We now need to be as united as never before.

🕊️ We are CLEARLY committed to continue supporting Ukraine and its inhabitants. We call for continued involvement in donation and communication campaigns, to jointly provide support to Ukraine on its road to VICTORY! WE will help until the day when Ukraine will be FREE and INDEPENDENT again. We will inform about news very soon.

Latvijas Jaunatnes padome (LJP)Jaunatnes lietasJaunatnes starptautisko programmu aģentūra#Ukraine#SlavaUkraine