Brīvprātīgo datubāze

  • Kategorija

  • Laika posms

  • Birkas
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Projekta nosaukums: JAUNIEŠI - VISPIRMS, līguma nr. VP2023/4-12

Projekta mērķis ir izveidot un īstenot brīvprātīgo darbu sistēmu, kas atbalsta jauniešus iesaistīties brīvprātīgajā darbā un organizācijas vadību to sekmīgākā koordinēšanā. Šī sistēma nodrošinās ilgtermiņa atbalstu organizācijas darbības nodrošināšanā, piesaistot regulāru un kvalitatīvu brīvprātīgo darbu veicēju skaitu. Tāpat šī sistēma veicinās jauniešu motivāciju kļūt par aktīviem sabiedrības locekļiem, piedaloties labdarības un citās brīvprātīgo darbu aktivitātēs, jo tiks izstrādāta motivācijas programma un izveidota kārtība apliecinājumu izsniegšanai.

Mērķa grupa:
Šim projektam būs vairākas mērķa grupas, kuru uzmanību vajadzēs pievērst, lai nodrošinātu veiksmīgu un efektīvu brīvprātīgo darbu sistēmas izveidi un īstenošanu.
Pirmā un galvenā mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Šīs grupas dalībnieki būs galvenie brīvprātīgā darba veicēji un organizatoru atbalsta saņēmēji, kuriem būs pieejama sistēma, lai piedalītos kā brīvprātīgajiem, uzņemtu piedāvājumus no organizācijas un sazinātos ar projekta vadītaju un citiem brīvprātīgajā darbā iesaistītajiem. Šo grupu interesēs ir iespēja piedalīties sabiedriski nozīmīgās aktivitātēs, kā arī attīstīt savas prasmes un pieredzi, kā arī iegūt papildu zināšanas.
Otra mērķa grupa ir organizācija un tās aktīvisti, kuri vēlas piesaistīt brīvprātīgos, lai palīdzētu savas darbības īstenošanā un attīstīšanā. Šīs grupas dalībnieki būs galvenie sistēmas lietotāji, kuri piedāvās brīvprātīgā darba iespējas jauniešiem un ar tiem saskaņos uzdevumus, kā arī pārvaldīs brīvprātīgo darbu savaas organizācijas labā. Šīs grupas interesēs ir veidot ilgtermiņa sadarbību ar brīvprātīgajiem, kuri būtu uzticami un spējīgi palīdzēt organizācijai sasniegt tās mērķus un attīstīties.
Trešā mērķa grupa ir sabiedrība kopumā, kuras interesēs ir izprast un atbalstīt brīvprātīgo darbu kā nozīmīgu un svarīgu sabiedriski atbildīgas rīcības veidu. Šīs grupas dalībnieki var būt potenciālie brīvprātīgie, kuri vēlas uzzināt vairāk par piedāvātajām iespējām un to, kā varētu palīdzēt. Turklāt sabiedrībai kopumā ir būtiska loma arī brīvprātīgo darba popularizēšanā un atbalsta sniegšanā vai saņemšanā.

Galvenās aktivitātes:
Lai sasniegtu minētos mērķus un izveidotu veiksmīgu brīvprātīgo darbu sistēmu plānojam:
1. Izpētīt un analizēt brīvprātīgo darba sistēmu veidošanas vajadzības un iespējas Bauskas novadā, identificēt jau esošās sistēmas un to priekšrocības un trūkumus. Izmantot dažādus avotus, lai iegūtu informāciju par brīvprātīgo darba sistēmām, to veidošanas vajadzībām un iespējām.
2. Izveidot un izstrādāt brīvprātīgo darba sistēmu, kas nodrošinās ērtu iespēju pieteikties, meklēt brīvprātīgā darba iespējas Bauskas novadā, sazināties ar organizācijām un pārvaldīt savu brīvprātīgo darbu vienuviet.
3. Veicināt brīvprātīgā darba popularizēšanu un informēt jauniešus par piedāvātajām iespējām un to nozīmi, kā arī organizēt semināru, lai attīstītu un uzlabotu brīvprātīgo darba prasmes un zināšanas.
4. Sazināties un sadarboties ar iestādēm un organizācijām, lai rastu jaunas un interesantas brīvprātīga darba iespējas, lai uzlabotu brīvprātīga darba efektivitāti.
5. Veikt uzraudzību un novērtēšanu, lai nodrošinātu, ka brīvprātīgais darbs notiek kvalitatīvi un efektīvi, lai organizācija gūtu maksimālu efektivitāti no savu brīvprātīgo darba veiceju palīdzības lūkojoties nākotnē.
6. Uzlabot sistēmas pārvaldību un tehnisko atbalstu, lai nodrošinātu nepārtrauktu un efektīvu brīvprātīgā darba sistēmas darbību un atbalstītu brīprātīga darba veicēju un organizācijas vadību to koordinēšanā.

Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja:
Projekta rezultāti ko projektā izdodas sasniegti ir tie konkrētās brīvpratīgā darba sistēma, kas tiks radīta projekta laikā, un kas atbalsta projekta mērķi.
● Izveidota un izstrādāta brīvprātīgo darba sistēma, kas atbalsta jauniešus iesaistīties brīvprātīgajā darbā un organizācijas vadību to koordinēšanā.
● Piesaistīts un apmācīts liels skaits brīvprātīgā darba veicēju, kas darbojas sistēmā un nodrošina regulāru un kvalitatīvu brīvprātīgo darbu labdarības noliktavā, organizācijā u.c.
● Paaugstināta jauniešu motivācija kļūt par aktīviem sabiedrības locekļiem un piedalīties labdarības un citās brīvprātīgo darbu aktivitātēs.
● Brīvprātīga darba sistēma ar aktīvistiem draudzīgu mikroklimatu un iespēju pieteikties, meklēt brīprātīgā darba iespējas, sazināties ar organizācijām un pārvaldīt savu brīvprātīgo darbu.

Plānotā ietekme:
● Palielināta jauniešu izpratne par brīvprātīgo darbu un tā nozīmi sabiedrībā.
● Nodrošināts ilgtermiņa atbalsts sabiedrībai, piesaistot regulāru un kvalitatīvu brīvprātīgo darbu veicēju skaitu.
● Veicināta jauniešu motivācija kļūt par aktīviem sabiedrības locekļiem, piedaloties labdarības un citās brīvprātīgo darbu aktivitātēs.

Ilgtspējība:
● Izmantojot sistēmu, veicināta ilgtermiņa sadarbība starp palīdzības ņēmējiem, organizāciju un brīvprātīgo darbu veicējiem.
● Sociālais atbalsts: Brīvprātīgā darba sistēma būs svarīgs sabiedrības atbalsta instruments, jo tā tiks izmantota, lai piedāvātu atbalstu un palīdzību cilvēkiem, kas dzīvo grūtos apstākļos vai kam ir vajadzīgs specifisks atbalsts.
Tādējādi sistēma būs svarīgs un sabiedrībā atbildīgs instruments.