Kopā spēks

Fakti

NORISES LAIKS: 31.05.2024. – 30.11.2024
FINANSĒTĀJS: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
PROJEKTA BUDŽETS: 9988.11 EUR

Projekta Mērķis

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām integrāciju un aktīvu iesaisti sabiedrībā, izmantojot futbola kopdarbību un dažādas sabiedriskās aktivitātes, tādējādi radot vienlīdzīgas iespējas un atbalstošu vidi viņu emocionālajai un sociālajai attīstībai.

Projekta Mērķa Grupa

Projekta mērķa grupā ietilpst jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuriem ir sociāli riska faktori un kuri saskaras ar dažādām grūtībām, piemēram, finansiālām problēmām, iekļaušanās problēmām, ekonomiskiem šķēršļiem un kuri līdz šim nav bijuši aktīvi iesaistīti darbā ar jaunatni. Šie jaunieši var nākt no dažādām sociālajām vai ekonomiskajām grupām, un viņiem var būt dažādas diagnozes vai specifiskas vajadzības, kas var ierobežot viņu iespējas un piekļuvi sabiedriskajiem pasākumiem un resursiem.

Lai gan mērķa grupā ir jaunieši ar dažādām vajadzībām un pieredzēm, projekta mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un atbalstošu vidi visiem iesaistītajiem, veicinot viņu emocionālo un sociālo attīstību caur futbola kopdarbību un sabiedriskajām aktivitātēm.

Galvenās Aktivitātes
  • Organizēta sabiedrības informēšana un publicitāte par projektu un tā mērķiem, lai piesaistītu plašāku sabiedrības atbalstu un uzmanību šai jomā.
  • Organizēta futbola spēle un treniņš jauniešiem ar ierobežotām iespējām kopā ar FC RFS komandu, lai veicinātu sportisku aktivitāti, fizisko veselību un komandas darbu.
  • Organizēti trīs semināri par sporta nozīmi, personīgo higiēnu un  veselīgu dzīvesveidu, kur piedalīsies gan profesionālie sportisti, gan komandas speciālisti, lai sniegtu padomus un atbalstu jauniešiem. Tiks piesaistīts jomas eksperts – lektors. 
  • Organizēts kopīgs braucieni uz futbola spēli, lai jaunieši varētu piedalīties sporta pasākumā un izbaudīt pasākuma apmeklejumu.
  • Kopīgs brauciens uz futbola spēli un iespēja iesaistīties brīvprātīgajā darbā, organizējot un uzņemoties vadību radošājās aktivitātēs kuras būs paredzētas mazākajiem spēļu apmeklētajiem. 
  • Rīkot vienu sportisku pasākumu, kas būs pieejams visiem jauniešiem. Pasākumā būs dažādas sporta stacijas un aktivitātes, kuras paredzētas visiem līmeņiem un spējām, tādējādi veicinot sociālo integrāciju un izklaidi vienlīdzīgā vidē.
Sagaidmie Projekta Rezultāti

Futbola spēles un treniņi kopā ar FC RFS komandu veicinās jauniešu fizisko aktivitāti un veselību, kā arī attīstīs komandas darbu un sadarbību. Trīs semināri par sporta nozīmi, personīgo higiēnu un veselīgu dzīvesveidu sniegs jauniešiem praktiskus padomus un zināšanas, kā arī veicinās izpratni par veselīgu dzīvesveidu un labāku pašaprūpi. Kopīgie braucieni uz futbola spēlēm un radošās aktivitātēs veicinās jauniešu sociālo integrāciju un iesaistīšanos kopīgās darbībās, tādējādi radot vienlīdzīgu un atbalstošu vidi visiem iesaistītajiem. 

Palielināta sabiedrības informētība un izpratne par jauniešu ar ierobežotām iespējām integrāciju un iesaisti sabiedrībā, veicinot atbalstu un sapratni attiecībā uz šo jautājumu. Paaugstināts jauniešu ar ierobežotām iespējām līmenis sportiskajās aktivitātēs un fiziskās veselības veicināšanā, piedaloties futbola spēlēs un treniņos kopā ar profesionāliem sportistiem. Palielināta sociālā integrācija un komandas darbs, piedaloties kopīgos pasākumos un braucienos uz futbola spēlēm, tādējādi veicinot jauniešu emocionālo un sociālo attīstību. Paaugstināta brīvprātīgo un radošo iespēju pieejamība jauniešiem, kuriem ir ierobežotas iespējas, piedaloties radošās darbnīcās un citos organizētajos pasākumos.

Projekta ilgtspēja tiks nodrošināta, veicot pasākumus un aktivitātes, kas veicina jauniešu pastāvīgu iesaisti sabiedrībā un sportiskajās aktivitātēs pēc projekta beigām. Tas ietver regulāras futbola spēles un treniņus, sabiedriskās aktivitātes un sportiskos pasākumus, kas turpināsies pēc projekta noslēgšanas. Tāpat projekts veicinās sadarbību ar vietējām kopienām un organizācijām, lai nodrošinātu ilgtspējīgu atbalstu un iespējas jauniešiem ar ierobežotām iespējām.