Par mums

Biedrība “Laiks Jauniešiem”

Reģistrācijas numurs: 40008293617
Jaunākā statūtu redakcija (01.11.2021.): ŠEIT
Informācija no uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnes: ŠEIT
Sabiedriskā labuma organizācijas izziņa: ŠEIT
Informatīvā biedrības “Laiks Jauniešiem” prezentācija: ŠEIT

Biedrība “Laiks Jauniešiem” tika nodibināta 2019. gada 19. decembrī,  apvienojot trīs speciālistus no izglītības, drošības un jaunatnes jomas. Radijām organizāciju ar mērķi sniegt daudzpusīgu atbalstu mūsu Valsts svarīgākajai tagadnei un nākotnei (bērniem un jauniešiem).

Darbības virzieni:

  • Veicināt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālajai un radošajai attīstībai, sekmējot pilnvērtīgu to personības attīstību, palīdzot tiem integrēties sabiedrībā un veicinot to iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā;
  • Popularizēt bērnu, jauniešu un citu Latvijas iedzīvotāju vidū veselīgu dzīvesveidu un sportu, pilnveidot viņu morālo, garīgo un fizisko izaugsmi;
  • Sniegt palīdzību ģimenēm, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vientuļajiem pensionāriem organizējot dažādus labdarības pasākumus;
  • Organizēt dažādām mērķu grupām seminārus, apmācības, individuālas biedru konsultācijas, nometnes un citas praktiskās un teorētiskās nodarbības, tai skaitā izmantojot neformālās izglītības metodes;
  • Veicināt jauniešu pilsonisko sabiedrības līdzdalību, stiprinot demokrātisko vidi Latvijā;
  • Brīvprātīgā darba popularizēšana un organizēšanasabiedrībā, aktualizējot tā nozīmi sabiedrībā.
  • Attīstīt pilnvērtīgus un jauniešiem atbalstu sniedzošus sociālos pakalpojumus Latvijā.

Biedrībai “Laiks Jauniešiem” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss no 11.03.2020., lēmuma nr. 30.6-8.71/36288, darbības jomā pilsoniskas sabiedrības attīstība.

Biedrība “Laiks Jauniešiem” iekļauta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes organizāciju sarakstā no 06.12.2021., lēmuma nr. 9-1.3/21/7. Jaunatnes organizāciju saraksts: https://www.izm.gov.lv/lv/media/16463/download?attachment

Biedrība “Laiks Jauniešiem” pārstāvot bērnu un jauniešu intereses pārstāvēta Biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” valdes sastāvā. Mūsu organizācija izvirzījusi darbam valdē biedrības “Laiks Jauniešiem” valdes priekšsēdetāju Gintu Jankovski.

Biedrība “Laiks Jauniešiem” ir uzņemta asociētā biedra statusā Latvijas jaunatnes padomē. Pārstāvēsim mūsu biedru un citu bērnu un jauniešu intereses nacionālā mēroga organizācijā.

Biedrība “Laiks Jauniešiem” kopā ar Biedrību “Jaunatne smaidam” un “Mums pieder pasaule” apvienojušies Biedrībā “Bauskas novada jaunatnes organizāciju partnerība”, lai nodrošinātu vēl kvalitatīvāku un efektīvāku darbu ar jaunatni.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress